komputri, laptopi, gabrovo,cena,serviz, vtorа upotreba, лаптопи, компютри, цена,сервиз,габрово

MDMT.BG: Начало » Продукти » Софтуер » POS СОФТУЕР » MISTRAL » Лицензионни условия
Лицензионни условия

Лицензионни условия

Оцени тази статия
(0 гласа)

ОБЩИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ „МИСТРАЛ”

ЧЛЕН 1
ОБЩИ
ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи лицензионни условия (“ОЛУ”) се прилагат по отношение на и уреждат ползването на софтуерните продукти „Мистрал” от Клиенти, закупили лицензии за ползване на софтуерни продукти „Мистрал” от „МИСТРАЛ СОФТУЕР” ООД, ЕИК 175213853, наричано по-долу „Лицензодател”, или от упълномощени от Лицензодателя за това лице.

ЧЛЕН 2
ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

2.1 Лицензодателят предоставя на Клиента неизключителна и непрехвърлима лицензия за ползване на софтуерните продукти „Мистрал”, за които Клиентът надлежно е закупил лицензия/и за ползване, считано от датата, на която дължимото от Клиента лицензионно възнаграждение е изцяло заплатено на Лицензодателя.

2.2 Предоставената лицензия за ползване е ограничена до територията на Република България и се предоставя за срок от 10 години, при изтичането на които се подновява автоматично, освен ако някоя от страните не отправи до другата страна писмено предизвестие, в което възразява на такова подновяване.

2.3 Предоставената лицензия за ползване е ограничена до ползване на функционалностите на софтуерните продукти „Мистрал”, за които е заплатено лицензионно възнаграждение, на притежавани от Клиента устройства и оборудване, в съответствие с инструкцията за ползване на Мистрал.

2.4 Клиентът няма право да предоставя софтуерни продукти „Мистрал” или каквато и да било част от тях за ползване от трети лица, да ги отдава под наем, прехвърля, сублицензира или извършва каквото и да било друго действие, с което предоставя или дава възможност на трети лица да ползват софтуерни продукти „Мистрал”, независимо от това дали безвъзмедно или срещу заплащане. В случай, че Клиентът продаде устройства, на които са инсталирани софтуерни продукти „Мистрал”, Клиентът е длъжен преди да предаде съответното устройство, да деинсталира софтуерните продукти „Мистрал” от него.

2.5 Клиентът няма право да копира софтуерен продукт „Мистрал” освен за изготвяне на едно резервно копие.

2.6 Клиентът няма право да превежда или променя програмния код на който и да е от софтуерните продукти „Мистрал”, както и да изучава и/или изпитва начина на действие на тези продукти с цел определяне на идеите и принципите, които са залегнали в който и да е техен елемент, освен ако и в степента, изисквана от императивните разпоредби на приложимото право.

2.7 Клиентът няма право да се опитва и/или да преодолява, премахва, разстройва или модифицира по какъвто и да било начин техническите средства за защита, използвани във връзка със софтуерните продукти „Мистрал”, включително но не само хардуерната защита за продукта, както и да изтрива, заличава или по-друг начин изменя или премахва наименованието на продукта и каквито и да било информация за режима на авторски права върху продуктите.

2.8 Клиентът няма право да изменя софтуерните продукти „Мистрал” или която и да е част от тях, както и да създава производни произведения въз основа на тях.

2.9 Настоящите ОЛУ се прилагат и по отношение на всички актуализации, предоставени от Лицензодателя, които заменят или допълват първоначално предоставените продукти.

2.10 Клиентът е длъжен да ползва софтуерните продукти „Мистрал” единствено и само в рамките на тук предоставените лицензионни права.

2.11 “MISTRAL” е регистрирана марка на Лицензодателя и Клиентът няма право да я ползва по какъвто и да било начин, както и да ползва каквито и да било други обекти на индустриална собственост на Лицензодателя, освен ако друго не е уговорено между Страните в писмена форма.

ЧЛЕН 3
ОТГОВОРНОСТ НА МИСТРАЛ

3.1 Предоставената с тези ОЛУ лицензия е за ползване на продукта „такъв, какъвто е”, като Лицензодателят не гарантира, че софтуерните продукти „Мистрал” или която и да е част от тях ще са безгрешни или годни за цели, различни от обичайното им предназначение.

3.2 Лицензодателят не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от Клиента, вследствие на ползване на софтуерните продукти „Мистрал” с несъвместим софтуер или не съгласно указанията на Лицензодателя, документацията за ползване на продуктите и/или тези ОЛУ.

3.3 Лицензодателят не носи отговорност за загуба на данни, повреждане на устройства, програми или други подобни, вследствие ползване на софтуерните продукти „Мистрал”, като Лицензодателят съветва Клиента периодично да прави резервни копия на данните от системите си.

3.4 Страните се съгласяват, че освен за вреди вследствие умисъл или груба небрежност, отговорността на Лицензодателя по отношение на Клиента във връзка с ползването от него на софтуерни продукти „Мистрал” и/или тези ОЛУ, не може да надхвърля размера на сумата на лицензионните възнаграждение заплатени от Клиента за съответните продукти.

ЧЛЕН 4
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

4.1 Клиентът потвърждава, че му е известно, че авторското право върху софтуерните продукти „Мистрал” принадлежи на Лицензодателя и всяко ползване на софтуерни продукти „Мистрал” в нарушение на разпоредбите на тези ОЛУ може да нанесе непоправими вреди на Лицензодателя.

4.2 Страните се съгласяват, че Клиентът е длъжен да обезщети Лицензодателя за всички и всякакви вреди, понесени от него вследствие нарушение от Клиента на която и да е от клаузите на тези ОЛУ.

ЧЛЕН 5
ДРУГИ

5.1 За всички въпроси, които не са неуредени с тези ОЛУ, ще се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

5.2 Изключения от настоящите ОЛУ по отношение ползването на софтуерни продукти „Мистрал” от Клиенти са възможни, като те следва да се уговорят изрично и в писмена форма между Лицензодателя и Клиента.

5.3 Настоящите ОЛУ влизат в сила от 01.10. 2011 г.

Powered by Olark