komputri, laptopi, gabrovo,cena,serviz, vtorа upotreba, лаптопи, компютри, цена,сервиз,габрово

MDMT.BG: Начало » Статии с етикет: mistral
Вторник, 31 Юли 2012 16:30

MISTRAL HOTEL

СОФТУЕР ЗА ХОТЕЛИ

Мистрал хотел Достъпно и функционално приложение за управление на хотелиерската дейност на различни по големина и вид хотели. Приложението управлява телефонни централи, брави, четци за карти, фискални у-ва, различни видове POS и десктоп принтери и има възможност за връзка със системи за контрол на достъпа. Мистрал хотел управлява и скенер за прочитане на лични карти и автоматично въвеждане на данните в базата. Системата позволява печат на всички видове необходими документи свързани с управлението на дейността като адресни карти, фактури, стокови разписки, различни ордери и др. Връзката между модулите за рецепция и Мистрал ресторант позволяват автоматично прехвърляне на сметки от различните обекти в комплекса към сметката на клиента, както и използването на гъвкава система от отстъпки и различни видове бонус схеми. Както във всички останали модули на програмата и в Мистрал хотел можете да използвате генератора на справки и отчети за да създавате желаните от мениджърите справки и да извършвате анализи на цялостната дейност на вашия комплекс. Мистрал Хотел притежава и автоматичен експорт към счетоводен софтуер.

komputri

Публикувана в Мистрал Хотел
Вторник, 31 Юли 2012 16:22

ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ МИСТРАЛ

ОБЩИ ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ „МИСТРАЛ”

ЧЛЕН 1
ОБЩИ
ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи лицензионни условия (“ОЛУ”) се прилагат по отношение на и уреждат ползването на софтуерните продукти „Мистрал” от Клиенти, закупили лицензии за ползване на софтуерни продукти „Мистрал” от „МИСТРАЛ СОФТУЕР” ООД, ЕИК 175213853, наричано по-долу „Лицензодател”, или от упълномощени от Лицензодателя за това лице.

ЧЛЕН 2
ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

2.1 Лицензодателят предоставя на Клиента неизключителна и непрехвърлима лицензия за ползване на софтуерните продукти „Мистрал”, за които Клиентът надлежно е закупил лицензия/и за ползване, считано от датата, на която дължимото от Клиента лицензионно възнаграждение е изцяло заплатено на Лицензодателя.

2.2 Предоставената лицензия за ползване е ограничена до територията на Република България и се предоставя за срок от 10 години, при изтичането на които се подновява автоматично, освен ако някоя от страните не отправи до другата страна писмено предизвестие, в което възразява на такова подновяване.

2.3 Предоставената лицензия за ползване е ограничена до ползване на функционалностите на софтуерните продукти „Мистрал”, за които е заплатено лицензионно възнаграждение, на притежавани от Клиента устройства и оборудване, в съответствие с инструкцията за ползване на Мистрал.

2.4 Клиентът няма право да предоставя софтуерни продукти „Мистрал” или каквато и да било част от тях за ползване от трети лица, да ги отдава под наем, прехвърля, сублицензира или извършва каквото и да било друго действие, с което предоставя или дава възможност на трети лица да ползват софтуерни продукти „Мистрал”, независимо от това дали безвъзмедно или срещу заплащане. В случай, че Клиентът продаде устройства, на които са инсталирани софтуерни продукти „Мистрал”, Клиентът е длъжен преди да предаде съответното устройство, да деинсталира софтуерните продукти „Мистрал” от него.

2.5 Клиентът няма право да копира софтуерен продукт „Мистрал” освен за изготвяне на едно резервно копие.

2.6 Клиентът няма право да превежда или променя програмния код на който и да е от софтуерните продукти „Мистрал”, както и да изучава и/или изпитва начина на действие на тези продукти с цел определяне на идеите и принципите, които са залегнали в който и да е техен елемент, освен ако и в степента, изисквана от императивните разпоредби на приложимото право.

2.7 Клиентът няма право да се опитва и/или да преодолява, премахва, разстройва или модифицира по какъвто и да било начин техническите средства за защита, използвани във връзка със софтуерните продукти „Мистрал”, включително но не само хардуерната защита за продукта, както и да изтрива, заличава или по-друг начин изменя или премахва наименованието на продукта и каквито и да било информация за режима на авторски права върху продуктите.

2.8 Клиентът няма право да изменя софтуерните продукти „Мистрал” или която и да е част от тях, както и да създава производни произведения въз основа на тях.

2.9 Настоящите ОЛУ се прилагат и по отношение на всички актуализации, предоставени от Лицензодателя, които заменят или допълват първоначално предоставените продукти.

2.10 Клиентът е длъжен да ползва софтуерните продукти „Мистрал” единствено и само в рамките на тук предоставените лицензионни права.

2.11 “MISTRAL” е регистрирана марка на Лицензодателя и Клиентът няма право да я ползва по какъвто и да било начин, както и да ползва каквито и да било други обекти на индустриална собственост на Лицензодателя, освен ако друго не е уговорено между Страните в писмена форма.

ЧЛЕН 3
ОТГОВОРНОСТ НА МИСТРАЛ

3.1 Предоставената с тези ОЛУ лицензия е за ползване на продукта „такъв, какъвто е”, като Лицензодателят не гарантира, че софтуерните продукти „Мистрал” или която и да е част от тях ще са безгрешни или годни за цели, различни от обичайното им предназначение.

3.2 Лицензодателят не носи отговорност за вреди или пропуснати ползи от Клиента, вследствие на ползване на софтуерните продукти „Мистрал” с несъвместим софтуер или не съгласно указанията на Лицензодателя, документацията за ползване на продуктите и/или тези ОЛУ.

3.3 Лицензодателят не носи отговорност за загуба на данни, повреждане на устройства, програми или други подобни, вследствие ползване на софтуерните продукти „Мистрал”, като Лицензодателят съветва Клиента периодично да прави резервни копия на данните от системите си.

3.4 Страните се съгласяват, че освен за вреди вследствие умисъл или груба небрежност, отговорността на Лицензодателя по отношение на Клиента във връзка с ползването от него на софтуерни продукти „Мистрал” и/или тези ОЛУ, не може да надхвърля размера на сумата на лицензионните възнаграждение заплатени от Клиента за съответните продукти.

ЧЛЕН 4
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

4.1 Клиентът потвърждава, че му е известно, че авторското право върху софтуерните продукти „Мистрал” принадлежи на Лицензодателя и всяко ползване на софтуерни продукти „Мистрал” в нарушение на разпоредбите на тези ОЛУ може да нанесе непоправими вреди на Лицензодателя.

4.2 Страните се съгласяват, че Клиентът е длъжен да обезщети Лицензодателя за всички и всякакви вреди, понесени от него вследствие нарушение от Клиента на която и да е от клаузите на тези ОЛУ.

ЧЛЕН 5
ДРУГИ

5.1 За всички въпроси, които не са неуредени с тези ОЛУ, ще се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

5.2 Изключения от настоящите ОЛУ по отношение ползването на софтуерни продукти „Мистрал” от Клиенти са възможни, като те следва да се уговорят изрично и в писмена форма между Лицензодателя и Клиента.

5.3 Настоящите ОЛУ влизат в сила от 01.10. 2011 г.

Публикувана в Лицензионни условия
Вторник, 31 Юли 2012 16:20

КЛИЕНТИ НА МИСТРАЛ

komputrikomputri

„За управлението на веригата ни от магазини за хранителни стоки, ползваме решението на фирма „Мистрал софтуер“. Спряхме се на него заради лекотата при работа, бързото усвояване от страна на персонала, кратките срокове за внедряване и много достъпната обща цена на системата. Получихме пълната функционалност от която се нуждаехме и успяхме да изградим отлични партньорски взаимоотношения с екипа на „Мистрал софтуер“, което е изключително важно за успеха и развитието на бизнеса ни.“

Теодора Самоковска, управител, Промаркет

Ние от „Спагети къмпани“, „Спагети Кичън“, „Мото“, „Брасери“, „Опера“ и „Маскара“ избрахме софтуера за централизирано управление на „Мистрал Софтуер“. Надеждната база данни, възможността за проследяване на всяка операция и богатия набор от специфични за нашия бранш справки са в основата на успешното управление. Използването на продукта спомага за качественото обслужване на клиентите ни. Вече повече от 7 години се доверяваме на опита и професионализма на специалистите от „Мистрал“ и заедно успяваме в така конкурентната среда на ресторантьорския бизнес.

Владислав Киров, управител

komputrikomputri

 

 

 

 

Публикувана в Мистрал Клиенти
Вторник, 31 Юли 2012 16:16

MISTRAL ЦЕНИ

Общо за Мистрал

Мистрал е търговска марка, притежание на фирма Мистрал софтуер ООД. Под името Мистрал са популярни серия продукти за ресторанти, магазини и хотели. През годините марката се утвърди като водеща и все повече професионалисти се спират на нашите софтуерни решения и предлаганото POS оборудване.

Това, което отличава Мистрал от останалите продукти на пазара са високо-технологичните решения при производството на продуктите:

 

  • надеждна и бърза SQL база данни
  • използване изключително на собствени технологии - за печат, за генериране на документи, за създаване на справки и т.н.
  • уникална система за синхронизация на данни, позволяваща синхронизация по време на работа на обектите без никакво влияние върху POS. Системата работи еднакво добре независимо от броя на синхронизираните обекти. Това позволява онлайн управление на номенклатурите и цените в обекта от централен офис, както и своевременно получаване на данни за продажби, количества и всичко друго от обектите.
  • връзка с почти всички специализирани устройства предлагани на пазара, в т.ч. фискални, баркод скенери, везни, мобилни устройства, POS и етикиращи принтери, четци за карти и др.

Това, което прави Мистрал изключително популярен сред потребителите е условието за придобиване на продукт без годишни такси.

ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЦЕНА БЕЗ ДДС НА РАБ. МЯСТО
Мистрал ресторант 167.00 ЕВРО
Мистрал Touch Screen 84.00 ЕВРО
Мистрал мобилен ресторант 100.00 ЕВРО
Мистрал магазин 167.00 ЕВРО
Мистрал етикети 42.00 ЕВРО
Мистрал мобилен склад 167.00 ЕВРО
Мистрал везна 25.00 ЕВРО
Мистрал хотел 167.00 ЕВРО
Sisense Personal 1000.00 USD
Sisense Workgroup попитайте
Публикувана в MISTRAL
Страхотна идея, добро изпълнение и отличен резултат. Това е новото решение за поръчки чрез таблет менюта, което можете да откриете за първи път в България и единствено в ресторант FANCY Terrace&Garden - София, бул. Цар Освободител 10.

Какво представлява решението?

Съвместна интеграция на софтуерната фирма Атрактсофт и Мистрал софтуер, която предоставя възможност на клиентите да сърфират из менюто на ресторанта през таблети, вместо да прелистват традиционните страници.

Таблетът замества хартиения носител, като заедно с това предлага и някои интересни екстри на посетителите. Всяко едно ястие има свързани и препоръчани напитки, десерти и салати към него, което значително улеснява избора. След като изборът е направен, клиентът извиква сервитьор през устройството за да потвърди поръчката. Сервитьорът от своя страна, потвърждавайки поръчката през работния си таблет я изпраща мигновено към кухнята и бара, където се заемат с нейното изпълнение. Когато в кухнята са готови със заявената поръчка, сервитьорът получава обратна информация за готовото ястие и от коя маса е поръчано то.

През целия престой в заведението, клиентите имат възможност да следят сметките си без да се налага да се допитват до персонала.

Край на скуката, хапнете и се забавлявайте в най-новия ресторант от веригата.

Публикувана в Мистрал Ресторант

Powered by Olark